<< ย้อนกลับ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปี

» กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปี
วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในประเภทต่างๆ ได้แก่รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นประจำปี 2564, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา, รางวัลคนดี ศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รางวัลกลุ่มนิสิต และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรางวัลนักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีบุคลกรเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ อาจารย์วันวิสา  ประมวล  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564  และ นางสาวณัฐมณ  แสงใสแก้ว  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
          ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียน จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชวิน  บุตรดีสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.6/6 และ นายภาคภูมิ คัมภิรานนท์ นักเรียนชั้น ม.6/8 เข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ด้วย
ภาพ : นรินทร์รัตน์  อรุณพาส
ข่าว : กวิสรา  บุตรศรี
ที่มา : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและกิจการพิเศษ

 

เอกสารแนบ : File :20211209080356.JPG


09/12/2564
ประชาสัมพันธ์
407