<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

» โรงเรียนสาธิตฯประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
     วันที่  27 มกราคม 2565   เวลา14.00-15.30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม1 โดยมีคณะกรรมการ  ภาคี 4 ฝ่าย  อันประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  และผู้แทนคณะกรรมการนักเรียน  ได้ร่วมประชุมพิจารณาและให้ความเห็นการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนฟรี  สื่อ  สิ่งพิมพ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 
ข้อมูล : ฝ่ายประกันคุณภาพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

 

เอกสารแนบ : File :20220129145555.JPG


29/01/2565
ประชาสัมพันธ์
945