<< ย้อนกลับ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่

» กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่
    วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่  ณ อาคารเรียนมัธยม  2    โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์  ดร. ชวลิต   ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในงานกิจกรรม  การจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการดำเนินกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยอาจารย์ธัญกร  สงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ และอาจารย์เสาวลักษณ์  นิลโคตร อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ได้เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และตัวแทนนักเรียน ม. 3 และ ม.6 ได้กล่าวแสดงความรู้สึก  ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่แสดงถึงความยินดีและแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงดนตรี  การแสดงความยินดีความยินดีระหว่างพี่น้องมอบของที่ระลึกให้แก่กัน  บรรยากาศของการกิจกรรมจึงเต็มไปด้วยความยินดีและความอบอุ่น

เอกสารแนบ : File :20220223043740.JPG


23/02/2565
ประชาสัมพันธ์
2198