<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)ร่วมประชุมจัดโครงการ 1 สภ. 1 สถานศึกษา

» โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)ร่วมประชุมจัดโครงการ 1 สภ. 1 สถานศึกษา

      วันอังคารที่ 8 มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น. สถานีตำรวจภูธร เขวาใหญ่  ต. ขามเรียง  สภ. ที่รับผิดชอบ พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จัดโครงการ 1 สภ. 1 สถานศึกษา  ประชุมหารือแนวทางการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ และการปัองกันด้านต่างๆ พร้อมการสร้างกิจกรรมปลูกจิตสำนึกนักเรียนในการป้องกันการกระทำความผิดทางกฎหมาย  ณ ห้อง  IT  อาคารเรียนมัธยม1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)
         การประชุมนำโดยท่าน  พันตำรวจโท  ธนกฤต   แทนบุญ  สารวัตรป้องกันและปราบปราม  พร้อมท่าน ร้อยตำรวจเอกคุณากร  บุญไชยา  รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม  มาร่วมประชุมกับทางโรงเรียน  โดยมีตัวแทนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  คือ อาจารย์ ดร. วุฒิศักดิ์   บุญแน่น   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  อาจารย์ธัญกร  สงเคราะห์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ  พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายวินัยของโรงเรียน คือ อาจารย์บุญลอด  ศรีเจริญ   อาจารย์กิติศักดิ์   สีทองสุก  และอาจารย์อาทิตย์    โคชขึง
 


เอกสารแนบ : File :20220308045035.JPG


08/03/2565
ประชาสัมพันธ์
2038