<< ย้อนกลับ

ภาพบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

» ภาพบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
      ภาพบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม )  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  2565  ฝ่ายงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ได้ดำเนินการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย ความสะอาด ความมี ระเบียบ และความสวยงาม มีบรรยากาศร่มรื่น สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ มีการจัดซ่อมบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม เหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา  เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มีบรรยากาศที่สวยงามในทุกพื้นที่ของโรงเรียน  เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ : File :20220517051830.JPG


17/05/2565
ประชาสัมพันธ์
240