<< ย้อนกลับ

 ประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565

» ประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565
     วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร  ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เอกสารแนบ : File :20220518030656.JPG


18/05/2565
ประชาสัมพันธ์
660