<< ย้อนกลับ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วมติดตามโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, AI และ IoT

» สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วมติดตามโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, AI และ IoT
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (depa) ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วมติดตามโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, AI และ IoT นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อร่วมหารือและผลักดันการยกระดับการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งในพื้นที่ภาคอีสาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำคณะเยี่ยมชมความคืบหน้าในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและสะเต็มศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน พร้อมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมและการให้บริการทางวิชาการ ทางโรงเรียนได้เผยถึงแนวทางการจัดค่ายเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งที่อัดแน่นความรู้ พร้อมกิจกรรม Workshop ฝึกทักษะกับเครื่องมือจริง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ บอร์ด Kidbright และหุ่นยนต์มาตรฐาน ชุดแขนหุ่นยนต์ และโดรนบังคับ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ดีป้า ได้มีโอกาสร่วมติดตามชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ทั้งแบบ Unplugged Coding และ Plugged Coding เพื่อเสริมสร้างทักษะโค้ดดิ้งตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตอื่นๆ ที่จำเป็นกับนักเรียนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

06/06/2565
ผู้ดูแลระบบ
519