<< ย้อนกลับ

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจสอบในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น

» ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจสอบในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจสอบในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการเข้าตรวจจำนวน 4 ท่าน คือ 1. นางสาวอนันตรา คำระกาย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 2. นางสาวปิยธิดา พาพิทักษ์ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 3. นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 4. นางสาวบุญญลักษณ์ สมบูรณ์ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

19/08/2564
ผู้ดูแลระบบ
976