<< ย้อนกลับ

ตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่จากศึกษาธิการจังหวัด

» ตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่จากศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น อ.วันวิสา ประมวล และนายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากนายกฤต สุพรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) โดยได้รับรางวัลดังนี้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือก Best Practice ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (อ.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น)
2. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม Best Practice ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (อ.วันวิสา ประมวล)
3. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม Best Practice ด้านบริหารการจัดการศึกษา (รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง และนายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่)
 

เอกสารแนบ : File :20210928083338.pdf


28/09/2564
ผู้ดูแลระบบ
634