<< ย้อนกลับ

ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ

» ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1 โดยมีคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้กำกับตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม
ข่าว/ ฝ่ายประกันคุณภาพ


27/10/2564
ประชาสัมพันธ์
534