<< ย้อนกลับ

บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม

» บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม
วันที่  8  ตุลาคม  2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  นำโดยอาจารย์สุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ร่วมกับบุคลากรร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม  ณ  งานพิธีการและกิจการพิเศษ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบรมราชกุมารี

08/10/2564
ผู้ดูแลระบบ
813

* ไม่มีภาพ *