<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

» ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28  ตุลาคม 2564  รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้านำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการประเมิน ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นกรรมการ   พร้อมด้วยนายสุภัทรญาณ   เฑียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็น เลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

29/10/2564
ผู้ดูแลระบบ
863