<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564
        วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. รศ.ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และคณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และรับทราบนโยบา่ยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 เพื่อให้อาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารแนบ : File :20211103092857.JPG


04/11/2564
ประชาสัมพันธ์
316