<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

» ผู้อำนวยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
      ด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตได้รับประสบภัยน้ำท่วม
      เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตที่ได้รับผลกระทบ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่บุคลากรทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
      1. นางหนูกัน จักวาโชติ
      2. นางนัน บัวสีกา
      3. นายสุบัน จักวาโชติ
      4. นางนงค์เยาว์ ไชยโสดา
      5. นายสมศักดิ์ พันโส

29/10/2564
ผู้ดูแลระบบ
533

* ไม่มีภาพ *