<< ย้อนกลับ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กรจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

» ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กรจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
    เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอุปกรณ์สะท้อน (Dongle)ให้กับอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์ในการเรียนการการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 03/11/2564
ผู้ดูแลระบบ
325