<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนสาธิตร่วมถวายต้นเงินสมทบกองกฐิน

» ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนสาธิตร่วมถวายต้นเงินสมทบกองกฐิน
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น นำโดย รศ.ดร. ชวลิต  ชูกำแพง ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ได้ร่วมทอดถวายต้นเงินสมทบองค์กฐิน ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปัจจัยที่ได้ร่วมทอดถวายในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  7,591 บาท  

เอกสารแนบ : File :20211105032845.JPG


05/11/2564
ประชาสัมพันธ์
329