<< ย้อนกลับ

ข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม

» ข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม
         ด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง  จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมา  ทำให้บุคลากรได้รับประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน  วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยท่าน รศ. ดร. ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดร. ดวงทิพย์  ผโลปกรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นแก่บุคลากรจำนวน 2 ท่าน คือ
          1. อาจารย์ธนดล  ดำคำ
          2. อาจารย์ภาณุพงศ์   จักรโนวัน

เอกสารแนบ : File :20211110072240.jpg


10/11/2564
ประชาสัมพันธ์
317