<< ย้อนกลับ

         ชมรมบ้านดาราศาสตร์สาธิต

» ชมรมบ้านดาราศาสตร์สาธิต
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เวลา 17.00 น. ชมรมบ้านดาราศาสตร์สาธิต  นำโดย อาจารย์ ดร. ฉันชัย จันทะเสน  อาจารย์ ธนกฤต  พีบขุดทด  ได้จัดกิจกรรมบ้านหอดูดวงดาว  ณ  บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีท่าน  รศ.ดร. ธนา  ยีรัมย์  จาก ภาควิชา ฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่าน ผศ.ดร. วิทยา  วรพันธุ์  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูดาวเบื้องต้นแก่ ผู้เข้ามาร่วมงานและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้มีผู้เข้ามาร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  โดยการสวมหน้ากาก สแกนอุณภูมิ    ล้างมือ เว้นระยะห่าง  ตลอดการร่วมงานกิจกรรม

เอกสารแนบ : File :20211111063811.JPG


11/11/2564
ประชาสัมพันธ์
462