<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องสะท้อนหน้าจอแบบไร้สาย (dongle)

» ผู้อำนวยการรับมอบเครื่องสะท้อนหน้าจอแบบไร้สาย (dongle)
วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเครื่องสะท้อนหน้าจอแบบไร้สาย (dongle) จำนวน 20 ตัว จากอาจารย์ ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และจักนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสืบไป

24/11/2564
ประชาสัมพันธ์
428

* ไม่มีภาพ *