<< ย้อนกลับ

การรับเงินคืนค่าอาหาร ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

» การรับเงินคืนค่าอาหาร ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

1. กรณีผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1/2564 ภายในวันที่ 11 พ.ย.64

เข้าระบบขอรับเงินคืน
- คืนค่าอาหาร ร้อยละ 80
- คืนค่าหอพัก ร้อยละ 90
- คืนค่าธรรมเนียมฯ ร้อยละ 10

ยื่นคำร้องรับเงินคืน

กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1/2564

ชำระเเบบหักส่วนลดแล้ว
- จ่ายค่าอาหาร ร้อยละ 20ฅ
- จ่ายค่าหอพัก ร้อยละ 10
- จ่ายค่าธรรมเนียมฯ ร้อยละ 90
- จ่ายค่าปรับ 300 บาท
*ผปค.สามารถชำระได้ภายในวันที่ 12 พ.ย.-11 ธ.ค. 64 หลังจากนี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทุกรายการ โดยเข้าพิมพ์เอกสารชำระเงินที่ ระบบการเงิน  
 

เอกสารแนบ : File :20211112021833.PDF


15/11/2564
ผู้ดูแลระบบ
3529

* ไม่มีภาพ *