<< ย้อนกลับ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง

» ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง
        วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน  2564  คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อยตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการสายตรวจจำนวน 4 ท่าน คือ 1. นางสาวอนันตรา  คำระกาย 2. นางสาวรุ่งทิพย์   ไชยโวหาร  3. นางสาวปิยธิดา    พาพิทักษ์ 
 4. นางสาวบุญญลักษณ์  สมบูรณ์    โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร. ดวงทิพย์  ผโลปกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

เอกสารแนบ : File :20211112042344.JPG


12/11/2564
ประชาสัมพันธ์
597