<< ย้อนกลับ

ฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ลในบริเณโรงเรียนและหอพักในกำกับ

» ฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ลในบริเณโรงเรียนและหอพักในกำกับ
        วันจันทร์ที่ 29  พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. เพื่อเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคcovid-19 และเตรียมพร้อมรับ การเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  งานฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์นำทีมเจ้าหน้าที่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (โควิด-19)ตามอาคาร สถานที่ ในบริเวณโรงเรียนและหอพักในกำกับ (หอในมหาวิทยาลัย)เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ บุคลากร  ผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อพร้อมรับการเปิดเรียน

เอกสารแนบ : File :20211129080851.JPG


01/12/2564
ประชาสัมพันธ์
301