<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ในวันศุกร์ที่19 พฤศจิกายน  2564  เวลา 16.30 น. นำโดย อาจารย์สุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ รองผูู้อำนวยการฝ่่ายบริหารและแผนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  อาจารย์ ศศินันท์ ละวิสิทธิ์    หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามเรียง ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบริเวณโรงเรียนและหอพักในกำกับ(หอพักมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นพาหะอาจนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่บุคลากร เจ้าหน้าทื่และนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

21/11/2564
ประชาสัมพันธ์
368