<< ย้อนกลับ

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

» การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุภัทรญาณ เทียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน    วันจันทร์  ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุภัทรญาณ เทียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงฝึกอบรมการบริหารพัสดุและการเงิน :วินัยทางการเงินการคลัง)ณ ห้อง IT  อาคารเรียนมัธยม 1   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน 4 ท่าน  ได้แก่  1.  นายสุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  2. นางสาวชลิดา วิมานยัง  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   3. นางสาวภัณฑิรา เคหะวันยะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  4. นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด  นักวิชาการเงินและบัญีชี  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินการคลัง
             การอบรมดังกล่าว  ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  42  คน  ได้แก่  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  โดยได้รับเกียติจากท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารพัสดุและการเงินการคลัง  จำนวน 4 ท่าน 1. คุณณัฏฐภพ  ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม  2. คุณจักรริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ  3. คุณกันทิมา ศรีเสนพิลา หัวหน้ากลุ่มการเงินและการบัญชี  4. คุณสมพร จันหาญ หัวหน้ากลุ่มการเงินและบริหารงบประมาณ                ในนามผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงฝึกอบรมการบริหารพัสดุและการเงิน :วินัยทางการเงินการคลัง)ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 2. นางสาวชลิดา วิมานยัง ตำแหน่งนักวิชากาวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุภัทรญาณ เทียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงฝึกอบรมการบริหารพัสดุและการเงิน :วินัยทางการเงินการคลัง)ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 2. นางสาวชลิดา วิมานยัง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3. นางสาวภัณฑิรา เคหะวันยะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4. นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด นักวิชาการเงินและบัญีชี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินการคลัง การอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 42 คน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุภัทรญาณ เทียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โครงฝึกอบรมการบริหารพัสดุและการเงิน :วินัยทางการเงินการคลัง)ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 2. นางสาวชลิดา วิมานยัง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3. นางสาวภัณฑิรา เคหะวันยะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4. นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด นักวิชาการเงินและบัญีชี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินการคลัง การอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 42 คน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยได้รับเกียติจากท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารพัสดุและการเงินการคลัง จำนวน 4 ท่าน 1. คุณณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม 2. คุณจักรริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ 3. คุณกันทิมา ศรีเสนพิลา หัวหน้ากลุ่มการเงินและการบัญชี 4. คุณสมพร จันหาญ หัวหน้ากลุ่มการเงินและบริหารงบประมาณ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยได้รับเกียติจากท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารพัสดุและการเงินการคลัง จำนวน 4 ท่าน 1. คุณณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม 2. คุณจักรริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ 3. คุณกันทิมา ศรีเสนพิลา หัวหน้ากลุ่มการเงินและการบัญชี 4. คุณสมพร จันหาญ หัวหน้ากลุ่มการเงินและบริหารงบประมาณ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสรพัสดุ 3. นางสาวภัณฑิรา เคหะวันยะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4. นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด นักวิชาการเงินและบัญีชี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงินการคลัง การอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 42 คน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยได้รับเกียติจากท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารพัสดุและการเงินการคลัง จำนวน 4 ท่าน 1. คุณณัฏฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม 2. คุณจักรริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ 3. คุณกันทิมา ศรีเสนพิลา หัวหน้ากลุ่มการเงินและการบัญชี 4. คุณสมพร จันหาญ หัวหน้ากลุ่มการเงินและบริหารงบประมาณ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส

เอกสารแนบ : File :20211123035841.JPG


23/11/2564
ประชาสัมพันธ์
375