<< ย้อนกลับ

การตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

» การตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        เพื่อเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคcovid-19 และเตรียมพร้อมรับ              การเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดการตรวจคัดกรองโรคcovid-19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการแบ่งช่วงการตรวจคัดกรองเพื่อลดจำนวนบุคลากรที่มารับการตรวจและรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยอ.สรคมน์ กมลภากรณ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้ชุดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนชุดตรวจATK ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนทุกคน และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองโดยการแจกชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อตรวจคัดกรองก่อนทำการเปิดเรียนเต็มรูปแบบต่อไป ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะก้าวผ่านไปสู่วันที่ดีๆไปพร้อมกัน ด้วยการร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเพื่อพร้อมรับการเปิดเรียน

เอกสารแนบ : File :20211126014637.JPG


26/11/2564
ประชาสัมพันธ์
420