<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกท่าน

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกท่าน
เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565
      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
โดยมี บุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่เข้ารับปริญญาบัตร ดังนี้
1. อาจารย์องอาจ  ญาตินิยม ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ณ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ณ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีพันลำ ปริญญาโท  คณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

28/12/2565
ประชาสัมพันธ์
330