<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประชุมบุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกสอนในขั้นต่อไป

26/12/2565
ประชาสัมพันธ์
167