<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เข้าร่วมอบรมค่าย“เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Foundation

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมอบรมค่าย“เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Foundation
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เข้าร่วมอบรมค่าย“เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 
จัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Foundation
นางสาวนิชาภา  มงคลศิริ  และ  นายญาณภัทร  ศรีโสภณ  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้เข้าร่วมอบรมค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 14 -16  ตุลาคม 2565   ณ  โรงแรมมันตราวารี  จังหวัดขอนแก่น 
โดยมี  เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 44  คน  จาก 10 จังหวัด  และมีการอบรมทั้ง4ภูมิภาคของประเทศ
 
โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและสร้างกระแสค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตระดับเยาวชนทั่วประเทศ  และสร้างเยาวชนให้สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนนักพูด และสร้างเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศชาติ 
 
ภาพ : นางสาวนิชาภา  มงคลศิริ  และ facebook.มูลนิธิต่อต้านการทุจริตAnti-Corruption Foundation
ข่าว : อ.ดร.ดวงทิพย์  ผโลปกรณ์  งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน : ฝ่ายกิจการพิเศษและสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน

25/11/2565
ประชาสัมพันธ์
347