<< ย้อนกลับ

การจัดโครงการสัมมนาการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

» การจัดโครงการสัมมนาการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดโครงการสัมมนาการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2565 ณ แทนรัก ทะเลหมอก ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งบุคลากร ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายวิชาการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาโรงเรียน

01/12/2565
ประชาสัมพันธ์
233