<< ย้อนกลับ

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการสำหรับนักเรียน Sci-Math Gifted ม.4 ม.5

» ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการสำหรับนักเรียน Sci-Math Gifted ม.4 ม.5
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการสำหรับนักเรียน Sci-Math Gifted ม.4 ม.5
ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
     ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการสำหรับนักเรียน Sci-Math Gifted ม.4 ม.5 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 153 คน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการ Science Math Gifted  ได้รับการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขา คือ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์  เป็นการทบทวนเนื้อหาให้มีความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเสริมความรู้ที่จำเป็นให้กับนักเรียน โดยการเน้นย้ำให้เข้าใจถึงมโนทัศน์ (Concept) ในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

02/12/2565
ประชาสัมพันธ์
512