<< ย้อนกลับ

ตัวแทนจาก The University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» ตัวแทนจาก The University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
วันที่ 6 ธันวาคม 2565
        ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและความร่วมมือทางวิชาการ
กับ Dr. Mark Fraser ตัวแทนจาก The University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
และ
ผศ.ดร.อภิศักด์ สุขยิ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  ตัวแทนจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ.ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

07/12/2565
ประชาสัมพันธ์
161