<< ย้อนกลับ

แจ้งกำหนดการและการปรับปฏิทินการสอบสำหรับนักเรียน ม. 6

» แจ้งกำหนดการและการปรับปฏิทินการสอบสำหรับนักเรียน ม. 6
ม. 6    วันที่  20-24  ม.ค. 66      นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
          วันที่  27, 30  ม.ค. 66     สอบปลายภาคเรียน
          วันที่  9   ก.พ. 66          พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และงานปัจฉิมนิเทศ
          วันที่  25 ก.พ.-4 มี.ค. 66   สอบโอเน็ต (O-NET) ชั้น ม. 6 ในรูปแบบระบบดิจิทัล (Digital Testing)
                                            แบ่งกลุ่มสอบ 4 กลุ่ม

17/01/2566
ประชาสัมพันธ์
553

* ไม่มีภาพ *