<< ย้อนกลับ

แจ้งกำหนดการและการปรับปฏิทินการสอบสำหรับนักเรียน ม. 3

» แจ้งกำหนดการและการปรับปฏิทินการสอบสำหรับนักเรียน ม. 3
ม. 3    วันที่  9   ก.พ. 66         พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และงานปัจฉิมนิเทศ
         วันที่  12 ก.พ. 66         สอบโอเน็ต (O-NET) ชั้น ม. 3
         วันที่  22-24 มี.ค. 66      กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

17/01/2566
ประชาสัมพันธ์
338

* ไม่มีภาพ *