<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดงานกีฬาสีภายใน (DMSU sports day 2022)

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดงานกีฬาสีภายใน (DMSU sports day 2022)

เมื่อวันที่  19 - 20 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ได้จัด "โครงการกีฬาภายใน" ครั้งที่ 24  ประจำปีการศึกษา  2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาสุขภาพบุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการและได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน และกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการประกวดประเภทความสวยงาม ได้แก่ สแตนเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนพาเหรด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,897 คน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ 
    นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากร้านสื่อสปอร์ต สาขา3 (หน้า ม.การกีฬา) ร้านบิ๊กสปอร์ต ร้านน้ำแข็ง 99 ชุดเครื่องเสียงจากทีมงานเอพีซาวด์มหาสารคาม ชุดเครื่องเสียงจากไอ้ต้าวเปรียว วงโยธวาทิต จากวิทยาลัยดุริยางค์ มมส. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากงานรักษาความปลอดภัย มมส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.เขวาใหญ่ และไอศกรีมจากร้านค้าสวัสดิการครูและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) ที่ได้สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ แรงกาย แรงใจในการดำเนินโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของตนในทุกด้านอย่างเต็มที่ สมดังปรัชญาโรงเรียน “วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน”

เรื่อง : อ.ศศินันท์ ละวิสิทธิ์ 
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

 22/01/2566
ประชาสัมพันธ์
1177