<< ย้อนกลับ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสภานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

» ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสภานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช มอบหมายให้ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายแผนและประกกันคุณภาพ อาจารย์สรคมณ์ กมลภากรณ์ และอาจารย์ตัวแทนกลุ่มสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาจารย์ทิวาภรณ์ เมฆเสมอ และ อาจารย์วงเดือน ปะจันทัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสภานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ. ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม


30/01/2566
ประชาสัมพันธ์
254