<< ย้อนกลับ

เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ เวที ศิลปวัฒนธรรม

» เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ เวที ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำทีมโดย อ.สุมิตรา ภิรมย์เกียรติ อ.ณัฐพงศ์ คามทิตย์
อ.ปฏิภาณ หวังคละกลาง และ อ.วิภูษิต ถามูลเลศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ เวที ศิลปวัฒนธรรม
คือ วง APOLLO SIX ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 7 คน ดังนี้
1. เด็กชายชอช้าง อรุณวรรธนะ กลองชุด
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ ศรีผุดผ่อง นักร้อง
3. เด็กหญิงกันติยา แก้วเกตุ กีตาร์
4. เด็กชายสาธุกานต์ ประเสริฐสังข์ กีตาร์
5. นางสาวทิพวรรณ บุญโสดา นักร้อง
6. นายยสพิชชากร พันธะศรี เบส
7. นายณัฏฐสิทธิ์ ทิพย์รักษา คีย์บอร์ด


31/01/2566
ประชาสัมพันธ์
194