<< ย้อนกลับ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
 นำโดย อาจารย์พงศกร แก้ววิเศษหัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ และอาจารย์กวิสรา บุตรศรี ได้นำนักเรียน จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของนักเรียนและนักศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการสร้างบ้านเมืองสุจริต รวมถึงปลูกฝังค่านิยมการสร้างบ้านเมืองสุจริตให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำรงชีวิตต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมฟังบรรยายเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องบ้านเมืองสุจริต กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด World Café กิจกรรมอภิปรายผลการแบ่งกลุ่ม ฯลฯ

ภาพ / ข่าว : .พงศกร แก้ววิเศษ06/02/2566
ประชาสัมพันธ์
274