<< ย้อนกลับ

นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น

» นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเข้ารับรางวัลครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ไลออน ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ อดีตนายกไลออนส์สากลเป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเข็มเกียรติยศ แก่ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น และมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีส่วนอย่างสำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้สารานุกรมไทย ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ได้มีครูผู้ใช้สารานุกรมเข้าร่วมกิจกรรมอีก ๒ ท่าน คือ นางสาวทิพวรรณ พิลา และนายนิคม งามวิลัย

13/06/2565
ผู้ดูแลระบบ
474