<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯจัดโครงการไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

» โรงเรียนสาธิตฯจัดโครงการไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
   วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. งานบริหารคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และผศ.ดร.จิระพร ชะโน รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
 
การจัดโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในช่วงเช้าจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยให้ดำรงสืบต่อไป นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้นำพานที่จัดทำขึ้นด้วยแนวคิดรักษ์โลก นำไปใช้ได้จริง และเปี่ยมไปด้วยความหมาย นำมาไหว้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ครูนานปี (20 ปี) 2. ครูดีในดวงใจ 3. ครูดีที่ศิษย์รัก 4. พนักงานปฏิบัติการดีเด่น 5. เจ้าหน้าที่ดีเด่น 6. เชิดชูเกียรตินักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 7. นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่นและผลการเรียนก้าวหน้า 8. นักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อโดยมีคะแนนสูงสุด (ม.1 และ ม.4) ปีการศึกษา 2565 9. นักเรียนที่มีคะแนนสอบระดับชาติ (O-Net) สูงสุดในแต่ละวิชา ปีการศึกษา 2564 10. คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
และกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในช่วงบ่ายจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย โดยกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการและเครื่องลงคะแนน จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีผู้ลงสมัครจำนวน 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคสานมิตร และเบอร์ 2 พรรคปฏิธิต มีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,467 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 200 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 2 พรรคปฏิธิต ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 983 และเบอร์ 1 พรรคสานมิตรได้ 284 คะแนน
 ข่าว  : พงศกร แก้ววิเศษ
 ภาพ :  ประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ : File :20220704092432.JPG


04/07/2565
ประชาสัมพันธ์
240