<< ย้อนกลับ

สำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบผู้ดูแลข้อมูลนักเรียนเพื่อชี้แจงนโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (PDPA))

» สำนักคอมพิวเตอร์เข้าพบผู้ดูแลข้อมูลนักเรียนเพื่อชี้แจงนโนบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (PDPA))
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม IT1 อาคารเรียนมัธยม 1 สำนักคอมพิวเตอร์นำโดย นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ และนายสิทธิ์ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าพบผู้รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2565 โดยมีนายพัชรพล สิงห์ชุม หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นางศรีสุดา สิงห์ชุม นางสาวสุวิมลรัตน์ สิงห์ชุม นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ และนายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย
https://pdpa.msu.ac.th/

27/06/2565
ผู้ดูแลระบบ
478