<< ย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

» มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

         สืบเนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปนั้น  มีผลทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมาหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) ว่างลง   
       ตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสำนัก  ศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจะดำรงตำแหน่งครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง  ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ   เพื่อสรรหาบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อมหาวิทยาลัย ประกอบข้อ 15 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วย  การบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 กำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกินห้าคน โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล  อธิการบดีเป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  ชูกำแพง เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยในการเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการต่อไป  ผู้ที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้คือ  นายสรคมน์  กมลภากรณ์  ด้วยคะแนน 54 คะแนน ณ ห้อง IT อาคารเรียนมัธยม 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     


เอกสารแนบ : File :20220627043742.JPG


27/06/2565
ประชาสัมพันธ์
751