<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯยินดีต้อนรับ คณะ Supervisor team จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

» โรงเรียนสาธิตฯยินดีต้อนรับ คณะ Supervisor team จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 -12.00 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ต้อนรับ คณะ Supervisor team จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาส เข้ามา ตรวจเยี่ยม โครงการ  “ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา Codding, สเต็มศึกษา และแผนที่เดินดิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม”  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE)  กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์องอาจ  ญาตินิยม  อาจารย์ดุษฎี   ศรีสองเมือง และอาจารย์ ดร.ฉันชัย  จันทะเสน ซึ่งในการตรวจเยี่ยม ได้มีกิจกรรม การจัดทำ กระบวนการ PLC การเปิดชั้นเรียนแบบบูรณาการ ของอาจารย์ผู้ร่วมโครงการ การศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน ของ  คณะ Supervisor team และอาจารย์ผู้ร่วมโครงการ การประชุมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรม การศึกษา พร้อมรับข้อเสนอแนะจาก คณะ Supervisor team ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้คณะทำงาน ปรับปรุงพัฒนาและ จัดส่งสรุปรายงาน ผลงานวิจัย นำเสนอในโครงการ โครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE) ระดับจังหวัด และ ระดับภาค ต่อไป

เอกสารแนบ : File :20220630085235.JPG


30/06/2565
ประชาสัมพันธ์
426