<< ย้อนกลับ

 ท่านอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายมหาวิทยาลัย

» ท่านอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร (เลขานุการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings
 
ทั้งนี้เพื่อรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานที่โดดเด่น ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
โดยนายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) บรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯพร้อมทั้งนำลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะ/หน่วยงาน  ผู้เข้าร่วมในห้องประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ : File :20220712033753.jpg


12/07/2565
ประชาสัมพันธ์
462