<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯจัดโครงการค่ายสาธิตจิตอาสาครั้งที่ 18

» โรงเรียนสาธิตฯจัดโครงการค่ายสาธิตจิตอาสาครั้งที่ 18
               เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม ) ได้จัดโครงการค่ายสาธิตจิตอาสาครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์การเรียน  การสอน  สิ่งของ  และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนในด้านต่าง ๆ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา  กับชุมชน  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของตนเอง โรงเรียนและสังคม ให้นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความรักความภูมิใจในการที่จะทำความดี  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  และเป็นการปลูกฝังรากฐานแห่งความเป็นคนที่เต็มคน  ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “วิชาการที่เต็มที่  อยู่ในคนที่เต็มคน” โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน 230 คน

เอกสารแนบ : File :20220718040634.jpg


18/07/2565
ประชาสัมพันธ์
835