<< ย้อนกลับ

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าศึกษาดูงาน

» คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าศึกษาดูงาน
           วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ  เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวทางการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ เรื่องความเป็นมา โครงสร้างและแนวทางการจัดตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ จากคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต  สูงใหญ่  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารย์ไพศาล จรรยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ศรินทร  จี้เพ็ชร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  อาจารย์เบญจลักษ์   พงศ์พัชรศักดิ์ กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน และ อาจารย์ธนาวิทย์  คงประเสริฐผล กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน

เอกสารแนบ : File :20220802045414.jpg


03/08/2565
ประชาสัมพันธ์
529