<< ย้อนกลับ

การรับเงินคืนค่าอาหาร ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

» การรับเงินคืนค่าอาหาร ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

1. กรณีผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 2/2564 

เข้าระบบขอรับเงินคืน
- คืนค่าอาหาร
- คืนค่าหอพัก 
- คืนค่าธรรมเนียมฯ

ยื่นคำร้องรับเงินคืน

กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 2/2564

ชำระเเบบหักส่วนลดแล้ว
- ค่าอาหาร 
- ค่าหอพัก 
- ค่าธรรมเนียมฯ 
- จ่ายค่าปรับ 300 บาท
*ผปค.สามารถชำระได้ภายในวันที่ 25 ก.ค.-23 ส.ค. 65 หลังจากนี้ต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทุกรายการ โดยเข้าพิมพ์เอกสารชำระเงินที่ ระบบการเงิน  

เอกสารแนบ : File :20220725083641.pdf


25/07/2565
ผู้ดูแลระบบ
8156

* ไม่มีภาพ *