<< ย้อนกลับ

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม

» ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม
         ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ชุมนุมต่างๆ ได้มีโอกาสออกร้านแสดงผลงานทางวิชาการของตนที่เป็นบทสรุปรวบยอดทางการศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านความรู้ความสามารถ  เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนำพาไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์อื่นๆอีกต่อไปในอนาคตมีการพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะชีวิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และสังคมต่อไปในอนาคตและ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม (Collaboration) ในวันจัดโครงการดังกล่าว มีชุมนุมที่จัดบูธแสดงผลงาน 17 ชุมนุม และมีชุมนุมที่ทำการแสดง 2 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมลีลาศ และชุมนุม cover dance มีนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 1,600 คน บุคลากรจำนวน 85 คน

เอกสารแนบ : File :20220808091246.jpg


08/08/2565
ประชาสัมพันธ์
493