<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม STAM

» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม STAM
            ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการค่ายสะเต็ม STAM  เพื่อความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้พื้นฐานด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดาราศาสตร์ ได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเข้าในเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น

เอกสารแนบ : File :20220810061517.jpg


10/08/2565
ประชาสัมพันธ์
346