<< ย้อนกลับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาดนตรีศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริง ในรูปแบบมินิคอนเสิร์ต (Mini concert) ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ เวทีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งมีวงที่เข้าร่วมประกวด คือ วง Apollo SixX โดยมีสมาชิกวงดังรายชื่อต่อไปนี้
1.       เด็กชายชอช้าง อรุณวรรธนะ             นักเรียนชั้น     ม.3/2
2.       เด็กชายธราธิป ศิริธนพลไพบูลย์         นักเรียนชั้น     ม.3/1
3.       เด็กหญิงกันติยา         แก้วเกตุ         นักเรียนชั้น     ม.3/2
4.       เด็กหญิงทิพวรรณ       บุญโสดา        นักเรียนชั้น     ม.3/7
5.       เด็กหญิงบุษยพรรณ    ศรีผุดผ่อง       นักเรียนชั้น     ม.3/6
6.       เด็กชายยสพิชชากร     พันธะศรี        นักเรียนชั้น     ม.3/4
ทั้งนี้การเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านดนตรีอย่างดีเยี่ยม

เอกสารแนบ : File :20220826075340.jpg


26/08/2565
ประชาสัมพันธ์
239