<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์

» ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้น ม. 1/1 ตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในการพิจารณาคัดเลือก เด็กและเยาวชน Young Smart : "Young ทำดี" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่มา : ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

01/09/2565
ผู้ดูแลระบบ
290

* ไม่มีภาพ *